ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 Պարզաբանումներ վճարովի ծառայությունների գների կիրառման վերաբերյալ.
1. Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության  հետևյալ խմբերին
1) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ չգրանցված
քաղաքացիներին (թերապևտներ, նեղ մասնագետներ և այլ մասնագետներ)
2) ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց,  սույն գնացուցակում նախատեսված  գների նկատմամբ մինչև  2.0 գործակից կիրառելու միջոցով:
3) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ գրանցված քաղաքացիներին` բժշկական օգնության  ցուցումների բացակայության դեպքում:
 Վճարովի բժշկական ծառայության
Դասակարգիչ Անվանումը Չափի միավորը Գինը      (հազար դրամ)
1 86.21 Տեղամասային թերապևտի խորհրդատվություն 1 այց 3000
2 86.21 Տեղամասային թերապևտի կողմից  իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում: 1 այց 4000
3 86.21 Տեղամասային մանկաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
4 86.21 Տեղամասային մանկաբույժի կողմից  իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
5 86.21 Ընտանեկան բժշկի խորհրդատվություն 1 այց 3000
6 86.21 Ընտանեկան բժշկի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
7 86.21 Դեռահասների  բժիշկ-մասնագետի խորհրդատվություն 1 այց 3000
8 86.21 Դեռահասների  բժիշկ-մասնագետի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
 Մասնագիտացված դիսպանսերային բուժօգնություն և սպասարկում պոլիկլինիկաներում 0
9 86.22 Ֆթիզիատորի խորհրդատվություն 1 այց 3000
10 86.22 Ֆթիզիատորի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
11 86.22 Մաշկավեներաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
12 86.22 Մաշկավեներաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
13 86.21 Վարակաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
14 86.21 Վարակաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
15 86.21 Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
16 86.21 Էնդոկրինոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
Նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
Վիրաբուժական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
17 86.22 Վիաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
18 86.22 Վիաբույժի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
19 86.22 Փոքր վիրակապում 1 ավարտված դեպք 3000
20 86.22 Մեծ վիրակապում 1 ավարտված դեպք 4000
21 86.22 Գիպսային վիրակապում 1 ավարտված դեպք 6000
22 86.22 Այրվածքային հիվանդի բուժում 1 ավարտված դեպք 5000
23 86.22 Եղունգի հեռացում տեղային անզգայացմամբ 1 ավարտված դեպք 5000
Ակնաբուժական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
24 86.22 Ակնաբուժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
25 86.22 Ակնաբուժի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
26 86.22 Տեսողության սրության ստուգում 1 հետազոտություն 2000
27 86.22 Ակնոցի դուրս գրում 1 այց 2000
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
28 86.22 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
29 86.22 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
30 86.22 Լսողական համակարգի ստուգում 1 հետազոտություն 3500
31 86.22 ԾԾմբային խցանի լվացում 1 ավարտված դեպք 4000
Նյարդաբանական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
32 86.22 Նյարդաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
33 86.22 Նյարդաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
Սրտաբանական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում
34 86.22 Սրտաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
35 86.22 Սրտաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 4000
Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների ցանկ
Արյունաբանական հետազոտություններ
36 86.90 Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց ԷՆԱ-ի(հեգլոբին,հեմոտոկրիտ, էրիթրոցիտներ, թրոմբոցիտներ, լեյկոֆորմուլա) 1 հետազոտություն 1500
37 86.90 Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով 1 հետազոտություն 1500
38 86.90 Հեմոգլոբին 1 հետազոտություն 1500
39 86.90 Լեյկոցիտներ 1 հետազոտություն 1500
40 86.90 ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) 1 հետազոտություն 1500
41 86.90 Տրոմբոցիտներ 1 հետազոտություն 1200
42 86.90 Լեյկոֆորմուլա 1 հետազոտություն 1500
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն
43 86.90 Գլյուկոզա արյան մեջ 1 հետազոտություն 1000
44 86.90 Ընդհանուր սպիտակուց 1 հետազոտություն 1200
45 86.90 Կրեատինին 1 հետազոտություն 1000
46 86.90 Միզանյութ 1 հետազոտություն 1000
47 86.90 Միզաթթու 1 հետազոտություն 1000
48 86.90 Խոլեստերին 1 հետազոտություն 1000
Ֆերմենտներ
49 86.90 Ա Ս Տ 1 հետազոտություն 1200
50 86.90 Ա Լ Տ 1 հետազոտություն 1200
Մակարդելիություն
51 86.90 Ընդհանուր մակարդելիություն (F, PT և INR, APTT) 1 հետազոտություն 1200
52 86.90 Ֆիբրինոեգեն 1 հետազոտություն 1200
53 86.90 Պրոթրոմբինային ինդեքս + ՄՆԳ (INR) 1 հետազոտություն 1200
54 86.90 Թրոմբինային ժամանակ 1 հետազոտություն 1000
55 86.90 Մակարդելիություն ըստ Սուխարևի 1 հետազոտություն 1000
Իզոշճաբանություն
56 86.90 Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն 1 հետազոտություն 1500
57 86.90 Արյան հակամարմինների տիտրի որոշում ըստ ռեզուս-գործոնի 1 հետազոտություն 1500
Իմունոլոգիական հետազոտություններ
58 86.90 C-ռեակտիվ սպիտակուց 1 հետազոտություն 1200
59 86.90 Ռևմատոիդ գործոն 1 հետազոտություն 1000
60 86.90 Ռևմատոիդ գործոն /ԻՖԱ/ 1 հետազոտություն 1000
61 86.90 Հակաստռեպտոլիզին-O 1 հետազոտություն 1200
Ինֆեկցիաներ
62 86.90 Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Մ Ռ Պ 1 հետազոտություն 2000
63 86.90 Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Ռ Պ Ռ 1 հետազոտություն 2000
64 86.90 Կանդիդա IgG 1 հետազոտություն 1000
Մակաբույծներ
65 86.90 Լյամբլիա ՀՄ (IgG IgM) 1 հետազոտություն 1000
66 86.90 Ասկաիդոզ ՀՄ IgG 1 հետազոտություն 1000
67 86.90 Էխինոկոկ ՀՄ IgG 1 հետազոտություն 1000
68 86.90 Տոքսոկարա ՀՄ IgG 1 հետազոտություն 0
69 86.90 Մալարիայի ախտորոշում հաստ կաթիլի միջոցով 1 հետազոտություն 2000
 Կլինիկական հետազոտություններ
Մեզի հետազոտություն
70 86.90 Մեզի ընդհանուր հետազոտություն միկրոսկոպիայով 1 հետազոտություն 1000
71 86.90 Տեսակարար կշիռ 1 հետազոտություն 1000
72 86.90 Սպիտակուց 1 հետազոտություն 1000
73 86.90 Գլյուկոզա 1 հետազոտություն 1000
74 86.90 Կետոններ 1 հետազոտություն 1000
75 86.90 Բիլիռուբին ուռոբիլին 1 հետազոտություն 1500
76 86.90 Կրեատինինը մեզում 1 հետազոտություն 1000
Սեռական օրգանների արտադրության հետազոտություն
77 86.90 Չոր/թաց քսուկ 1 հետազոտություն 3000
Կղանքի հետազոտություն
78 86.90 Կղանքի ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 1000
79 86.90 Թաքնվածարյան հայտնաբերում 1 հետազոտություն 1000
80 86.90 Ճիճվակրություն 1 հետազոտություն 1000
Բակտերիոլոգիական հետազոտություններ
81 86.90 Կղանքում լյամբլիա Ag 1 հետազոտություն 1000
Պոլիկլինիկական հաստատություններում
82 86.90 Արյան ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 1500
83 86.90 Մակարդելիության որոշում ըստ Սուխարևի 1 հետազոտություն 500
84 86.90 Մեզի ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 1000
85 86.90 Գլյուկոզայի որոշում արյան մեջ 1 հետազոտություն 1000
86 86.90 Հեշտոցային քսուկի հետազոտություն մեթիլեն կապույտով 1 հետազոտություն 2000
87 86.90 Միզանյութ 1 հետազոտություն 1000
88 86.90 Կրեատինին 1 հետազոտություն 1000
89 86.90 Տրոմբոցիտներ 1 հետազոտություն 800
90 86.90 Ռևմոպրոբաներ 1 հետազոտություն 1000
91 86.90 Հետազոտություն սիֆիլիսի հայտնաբերման համար 1 հետազոտություն 2000
92 86.90 Արյան խմբի որոշում 1 հետազոտություն 1000
93 86.90 Ռեզուս գործոնի որոշում 1 հետազոտություն 1000
94 86.90 կղանքի հետազոտություն ճճվակրության վերաբերյալ 1 հետազոտություն 1000
95 86.90 կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան հայտնաբերման համար 1 հետազոտություն 1000
96 86.90 Հետազոտություն սնկային հիվանդությունների հայտնաբերման համար /մաշկային քերուկ/ 1 հետազոտություն 1500
Ֆունկցիոնալ հետազոտություններ
97 86.22 ԷԿԳ 1 հետազոտություն 2000
98 86.22 Սոնոգրաֆիկ մեկ հետազոտություն 1 հետազոտություն 5000
99 86.22 Ռենտգենոգրաֆիա, այդ թվում
      ա) մեկ նկար, ժապավեն 18X24 1 հետազոտություն 3000
      բ) մեկ նկար, ժապավեն 24X30 1 հետազոտություն 3500
      գ) մեկ նկար, ժապավեն 30X40 1 հետազոտություն 4000
100 86.22 Ռենտգենոսկոպիա 1 հետազոտություն 2000
101 86.22 Ֆլյուորոգրաֆիա 1 հետազոտություն 3000
102 86.21 ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. 347-ն` «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին» որոշման պահանջներով բժշկական  ծառայություններ, բացառությամբ հանրակրթական (պետական) դպրոցների և նախադպրոցական (պետական) ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների, դաստիարակների և դայակների առողջական վիճակի պարբերական բժշկական քննությունները: հետազոտություն
103 86.21 ՀՀ կառավարության 15.07.2004թ 1089-Ն` «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» որոշման պահանջներով բժշկական ծառայություններ:
104 86.21 Տարբեր նպատակներով, դիմողի ցանկությամբ բժշկական զննություն, թվով 4-5 բժիշկ-մասնագետների մասնակցությամբ և լաբորատոր-գործիքային սահմանված 5 հետազոտությունների իրականացմամբ` առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության և/կամ արդյուքների տրամադրմամբ
105 86.21 ՀՀ-ում քաղաքացիներին զենքի տիրապետման համար բժշկական եզրակացություն տրամադրելու նպատակով բժշկական զննում հետազոտություն 8000
106 86.21 Տեղեկանք առողջության վերաբերյալ` օտարերկրյա քաղաքացիների համար 1 տեղեկանք 10000
107 86.21 Տեղեկանք` կատարված պատվաստումների վերաբերյալ 1 տեղեկանք 3000
108 86.21 Արտերկիր մեկնող մեծահասակների,ԲՈՒՀ դիմողների առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացություն` ձև N086 1 եզրակացություն 10000
109 86.21 Արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում /քաղվածքով/ 3000
110 86.21 Արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում /առանց քաղվածքի/ 3000
Գինեկոլոգիական ծառայություններ
111 86.22 Գինեկոլոգիական խորհրդատվություն հետազոտություն 3000
112 86.22 Կոլպիտի բուժում հետազոտություն 4000
113 86.22 Ձվարանների և հավելումների բուժում հետազոտություն 4000
114 86.22 Ներարգանդային պորույրի տեղադրում հետազոտություն 5000
115 86.22 Ներարգանդային պարույրի հեռացում հետազոտություն 5000
116 86.22 Կոլպոսկոպիկ հետազոտություն (արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վիճակների հայտնաբերման գործիքային հետազոտություն) հետազոտություն 5000
117 86.22 Պտղի դոպլեր հետազոտություն հետազոտություն 10000
ՈՒրոլոգիական ծառայություններ
118 86.22 ՈՒրոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
119 86.22 ՈՒրետրիտի բուժում 1 այց 10000
120 86.22 Պրոստատիտի բուժում 1 այց 10000
121 86.22 Կատետերիզացիա 1 այց 5000
122 86.22 Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժում 1 այց 10000
123 86.22 Տնային պայմաններում կատարվող լաբորատոր հետազոտություն հետազոտություն
124 86.22 ԱԱՊ բժշկական հաստատությունների սահմանված կարգով չգրանցված անձանց համար և ԱԱՊ բժշկական հաստատությունների սահմանված կարգով գրանցված անձանց համար առանձ բժշկական ցուցման
125 86.22 Աչքի ճնշման չափում 1 այց 2000
126 86.22 Օտար  մարմնի հեռացում 1 այց 5000